VIẾT NHANH VỀ MỘT PHIÊN TÒA

Chúng ta đang chờ đợi nhiều phiên tòa phải không, nhưng tôi muốn viết nhanh ở đây về một phiên tòa khác, TÒA Ở ÚC. Một bên là chính phủ, Bộ Nội Vụ nước Úc muốn chống Djokovic, gần nhất là đề nghị tòa hoãn xử cho đến ngày 12/1, còn bên kia là Tòa... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑