BỨC ẢNH ĐỘC ĐÁO.

Rất độc đáo vì chỉ một người khách, từ phương Nam tới, là không đeo mặt nạ (dịch đứng từ mask). Ảnh cập nhật cuộc hội đàm hai bên, ngoài bác Cả thì chỉ có ông Tập được miễn mặt nạ. Nói lên bản chất một khác biệt lớn: Việt Nam chúng tôi xử lý... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑